උතුම් පැවිදි දිවියේ අඩ සියලව වමරන කාරුණික යතිලරයාය ෝ

බර්මින්ශැම් යේතලන විශාරාධිපති ශා ලිලර්පුල් ශ්‍රී වම්ද්ධ ධ විශාරාධිපති තානයයේ ්‍රධාන වඝ නායක ධුරන්දර අති පුජ්‍ය කැ්පයපියයායඩ ඩ ගු ලඝ඾ නාිමමියයෝ උතුම් පැවිදි දිවියේ අඩ සියලව වැමූශ
උන්ලශන්යවේයේ උතුම් පැවිදි දිවියට ආශීර්ලාද කරමින් ශ්‍රී ඼ඝකාල තුෂ න්න්කම් ඩ නාල සිදු ව෕ අතර බර්මින්ශැම් යේතලන විශාරය විසින්ද විය඾ේ඿ න්න්කම සිදු කරන ඼දී.ලිලර්පුල් ශ්‍රී වම්ද්ධ ධ විශාරව්ථ දායක න්න්ලතුන්ද 2015.07.12 ලන දින උන්ලශන්යවේට ආශීර්ලාද න්ණිව විය඾ේ඿ න්න්කම් මා඼ාල වඝවිධානය කර තිබි .
යමම න්න්කම් මා඼ාල ලිලර්පුල් prescott උත්වල ඾ා඼ායේ පලතී අතර 2015.07.12 ලන දින මශා වඝ රත්නය වි඿යයිම වඝ ඩත ද ෂි ාල න්රිනැමූ අතර ඉන් අනතුරුල පැමිණි සිිය න්රිවට දිල ය ෝජ්‍නය ඼බායදන ඼දී.ඉන් පසු විය඾ේ඿ යපරශැරකින් නාිමමියන් උත්වල ව ාල යලත ලැඩමලායඩන පැමි යතිලර ්‍ර ාම පුජ්‍ා උපශාර උයෂ඼ ආරම් කරන ඼දී.යමදින නාිමමි උපශාර විය඾ේ඿ ග්‍රන්ථය ළිදදැ වුු  අතර ළය පරමාදර්ශී ධර්මදුතයාය ෝ නමින් යද රට ලැඩිය .යමම උපශාර උයෂ඼ වදශා ගිිම පැවිදි වි඾ා඼ න්රිව වශ ාගී වී සිිය අතර යතිලර ්‍ර ාම පුජ්‍ උපශාර උයෂ඼ ඉතා වාර්ථක ය඼ව පැලැත්වීමට අපශට ශැකියාල ඼ැද්ණි.
මශා වඝ රත්නය අතර කින්ව්බරි වධ ධාතිව්ව ජ්‍ාතයන්තර යබ ධ ධ මධයව්ථානාධිපති අේඩ මශා ප්ඩඩිත අති පුජ්‍ය ඩ඼යායේ න්යදව්සි නාිමමි,පුජ්‍ය යන්පායල් සුමන ිමමි,඼න්ඩන් යබ ධ ධ නියයෝජ්‍ය විශාරාධිපති ඾ාව්්‍රපති තල඼ම බන්ධු඼ ිමමි,඾ාව්්‍රපති පුජ්‍ය යකෝන්ලැයේ අරියරතන ිමමි ,බර්මින්ශැම් යේතලන විශාරලාසී ඾ාව්්‍රපති පුජ්‍ය බැරඩම න්යරතන ිමමි,යන ියන්ශැම් ඾ාන්ති විශාරාධිපති ඾ාව්්‍රපති පුජ්‍ය යතල්යදනියායේ අමිත ිමමි,ය඼ව්ටර් යබ ධ ධ විශාරලාසී ඾ාව්්‍රපති පුජ්‍ය කු  අේඩ඼ වර සිරි ිමමි ,රාජ්‍කීය ප්ඩඩිත පුජ්‍ය යද ඩන්යඩ ඩ සුයම්ධ ිමමි,මැන්යෙව්ටර් ය තුමතී විශාරලාසී ඾ාව්්‍රපති පුජ්‍ය ඩල්යප ත්යායේ ය්පමානන්ද ිමමි,ලිලර්පුල් ශ්‍රී වම්ද්ධ ධ විශාරලාසී ඾ාව්්‍රපති පුජ්‍ය තිව්වපුර සුඩතරතන ිමමි යන ිමමිලරු වශ ාගී වී සිියයශ.
ගිිම න්න්ලතුන් අතර ශ්‍රී ඼ඝකා මශ යක මවාරිව් කාර්යා඼ය නියයෝජ්‍නය කරමින් යනරඝජ්‍න් පතිරත්න මැතිතුමා වශ ාගී ව෕ අතර බර්මින්ශැම්,ය඼ව්ටර් ,මැන්යෙව්ටර් යන ්‍රයධ ඾ ලලින්ද වැදැශැලතුන් වශ ාගී වුශ.

Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja
Yathiwara pranama pooja

Contact Us

  • N0: 10, Grampian Court, Grampian Road, Liverpool, L7 0JX
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •   0151 476 5227